Phone: Mobile: 0425 368 888
Phone: Full Time

C̀n 3 ngừơi làm lắp ráp Bảng Năng Lượng Mặt Trời

Cng ty Năng Lượng Mặt Trời tại Sydney c̀n 3 người làm do kh́i lượng đặc hàng cao.

Đìu kịn đ̉ nḥn vào:

Khoẻ mạnh va khng sợ đ̣ cao trn nóc nhà.
Kinh nghịm trong nghành xy dựng nhắm vào white card.
Làm vịc hòa đ̀ng trong nhóm và hợp ḷ đ̉ làm vịc tại Úc.
Phải bít chút căn bảng tíng Anh.