Phone: Mobile: 0403 289 640
Phone: Full Time

Cần tuyển nhn vin vng Preston lm quảng co.

Lương thảo thuận. Thời gian: fulltime or partime.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.