Phone: Mobile: 0402 309 351

Nhà hàng Việt nam 22 Jetty road cần tuyển 2 bạn nam làm phụ bếp.

Điều kiện làm được ít nhất 4-5 tối. Từ 4h30pm->10h pm.

Lương: trả theo năng lực.