Phone: Mobile: 0478 081 782
Phone: Full Time

Cần tm người gip việc nh:
- Lm việc tại Footscray

- Tuần lm 3 buổi

- Mỗi buổi 5h

- Lương $50/buổi

- Lin hệ: C.Hảo theo số đt: 0478 081 782 hoặc email: haodo2982@gmail.com