Phone: Mobile: 0403 510 056
Phone: Full Time

Nhà hàng phở vùng Collingwood (VIC) cần 1 nữ phụ bếp (từ 25-35 tuổi).

Shop mở cửa: 10am-3pm (t2-t6).

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.