Phone: Mobile: 0402 184 938

Frewville bakery 1/177 glen osmond road cần tuyển nhn vin nữ.

Cng việc: bn hng cuốn cold roll, chuẩn bị đồ bn bnh m, từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian từ 9am đến 4pm.

Lương: trả theo năng lực.