Vị trí / Location: altona north
Giá / Price: 550 thang
Liên hệ / Phone: 0403006187

Bungarlow vùng altona north đầy đủ tiên nghi co lối đi riêng co bus di footsray hay city 15' giá 550 tháng bao bill và internet
Lien lac 0403006187