Phone: 0431947089
Phone: Full Time

Cần thợ bột hoặc thợ nước biết phụ bột.
C xe đưa rước ở Inala.
Việc lm full-time / part-time.
Thứ 5 shop mở cửa tới 7:00pm