Vị trí / Location: Footscray, Brunswick, Hawthorn, Richmond, south Y
Giá / Price: 150$/tuan
Liên hệ / Phone: 0403654154

Nam doc than dang can 1 phong de share, khoang 150$/tuan tai nhung khu vuc: Brunswick, Footscray, Hawthorn, Richmond, South Yarraville.