Vị tr / Location: Khu vực: North Melbourne, Vic (Melbourne Cit
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0412 2 73 233

Flavour Cafe ở North Melbourne cần người lm Sandwich

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Thời gian: fulltime