Vị trí / Location: SUNNYBANK HILLS
Job Type: Casual
Liên hệ / Phone: 0431120084 ANH HUY

Can tuyen nu ban hang cho fish n chip shop

gio lam : 6 a.m - 2 p.m

yeu cau : Vui ve, nhanh nhen

lien he : 0431 120 084 anh huy