Phone: Mobile: 04523 904 56.

Hnh ảnh m tả
Bn xe Honda Accord 1999, mu xm bạc khu vực Melbourne

Xe my kĩ 178000 km, bao RWC, thuế đường mới đng 1 năm .

Gi bn: $3900.