Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 151
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Marrickville, NSW (in Marrickville
 • Contact: Mobile: 0450764468 (text on ly)


   

   

   

   

  Nhà hàng ở Marrickville cần nữ đứng take order

  Khu vực: Marrickville, NSW (in Marrickville

   
   
   
   
  Nhà hàng ở Marrickville cần nữ đứng take order

  Không kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn

  Cần nghe nói tiếng anh cơ bản v́ toàn khách tây, có thể làm part time hoặc full time.
   
   
  Date Listed:

  06-Jan-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13808