Vị tr / Location : Khu vực: Adelaide City, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 0433 437 178

Tiệm Snack Bar ở Adelaide City đang cần Tuyển Nhn vin bn hng

Yu cầu: giỏi Tiếng Anh để take order.

Thời gian lm việc: 10.30am-2.30pm Mon-Fri