Vị tr / Location : Khu vực: Bondi Junction, NSW (Eastern Suburb
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0488 5 88 264

Tuyển gấp vị tr 2IC (2nd In Charge) cho Khch sạn Meriton ở Bondi Junction, bộ phận Housekeeping

2IC l 1 vị tr quản l trực tiếp bộ phận HOusekeeping. Vị tr ny sẽ quản l staff v supervisors, sắp xếp lịch lm việc v report trực tiếp cho Site Manager. ị tr ny chỉ dưới 1 mnh Site Manager nn sẽ thay thế Site Manager những lc Site manager vắng mặt, v cũng l 1 bước dễ dng cho cc bạn bước ln vị tr Manager trong tương lai.

Yu cầu:
- c kinh nghiệm lm supervisor trong housekeeping
- tinh thần trch nhiệm cao
- sẵn sng học hỏi v sẽ được training đầy đủ
- bắt đầu lm việc

Vẫn lun ưu tin cho cc bạn sinh vin v đy l cơ hội pht triển nghề nghip cho cc bạn tại c hoặc l 1kinh nghiệm rất lớn để cc bạn c thể vững bước ở mọi nơi cc bạn đến