Phone: Mobile: 0423 610 642

Hnh ảnh m tả
C̀n bán xe Lexus IS 200, sports luxury, năm 2000, tự đ̣ng, sunroof, gh́ da, kíng địn

Lưu hành 06/18, gi thương lượng

Xin gọi 0423 610 642 để biết thm chi tiết về xe